ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά - Αδελφοποίηση πόλεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων :
Δικαιούχοι (αναλυτικά) :
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της Ένωσης και τη δημιουργία ευκαιριών για την κοινωνική συμμετοχή και τον εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (α) Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την πρόκληση του Ευρωσκεπτικισμού
(β) Προωθώντας την Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης
(γ) Ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και των μειονοτικών ομάδων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 20.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 02/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Ο όρος αδελφοποίηση πρέπει να νοείται υπό την ευρεία του έννοια, καθώς αναφέρεται στους δήμους που υπέγραψαν ή έχουν δεσμευτεί για την υπογραφή συμφωνιών αδελφοποίησης, καθώς και στους δήμους που διαθέτουν άλλες μορφές συνεργασίας, μέσω της προώθησης της συνεργασίας και των πολιτιστικών τους δεσμών
- Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν δήμοι από τουλάχιστον 2 επιλέξιμες χώρες από τις οποίες μία τουλάχιστον πρέπει να είναι κράτος μέλος της ΕΕ
- Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 25 προσκεκλημένοι συμμετέχοντες. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες, τους οποίους αποστέλλουν οι επιλέξιμοι εταίροι
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος
υπόψιν κου Α. Καρβούνη, τηλ: 213 136 1114,
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com, a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες :

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση