ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά - Δίκτυα πόλεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Πόλεις/ Δήμοι
- Eπιτροπές αδελφοποίησης
- Δίκτυα
- Τοπικές/περιφερειακές αρχές διαφορετικού επιπέδου•
- Ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών αρχών.
- Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές.
- Mη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Τοπική Δημοκρατία
Σκοπός / Στόχος : - Διασφάλιση δομημένης, διαρκούς και πολύπλευρης συνεργασίας, συμβάλλοντας κατά συνέπεια στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προγράμματος
- Η δικτύωση ως εργαλείο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (α) Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την πρόκληση του Ευρωσκεπτικισμού
(β) Προωθώντας την Αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης
(γ) Ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και των μειονοτικών ομάδων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 150.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 02/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Στο έργο πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ποσοστό 30% των προσκεκλημένων συμμετεχόντων. Οι «προσκεκλημένοι συμμετέχοντες» είναι διεθνείς συμμετέχοντες τους οποίους αποστέλλουν οι επιλέξιμοι εταίροι
- Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν δήμοι από τουλάχιστον 4 επιλέξιμες χώρες εκ των οποίων δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι κράτη μέλη της ΕΕ
- Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις ανά έργο
• Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος
υπόψιν κου Α. Καρβούνη,
τηλ: 213 136 1114,
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com, a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση