ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Πόλεις/ Δήμοι
- Eπιτροπές αδελφοποίησης
- Δίκτυα
- Τοπικές/περιφερειακές αρχές διαφορετικού επιπέδου
- Ομοσπονδίες/ενώσεις τοπικών αρχών.
- Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές.
- Mη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τ.Α.
Σκοπός / Στόχος : Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη έργων που προωθούνται από διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα και στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Τα εν λόγω έργα συγκεντρώνουν πολίτες από διάφορους ορίζοντες, σε δραστηριότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις πολιτικές της Ένωσης, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα στάδια, καθώς και με όλους τους θεσμικούς συνομιλητές, και περιλαμβάνει ιδίως: δραστηριότητες ανάπτυξης θεμάτων ημερήσιας διάταξης, υποστήριξη κατά τη φάση προετοιμασίας και διαπραγμάτευση των προτάσεων πολιτικής, παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τις σχετικές υλοποιούμενες πρωτοβουλίες. Προς τούτο, τα εν λόγω έργα θα καλούν τους πολίτες σε από κοινού δράση ή συζήτηση σχετικά με τα πολυετή θέματα προτεραιότητας του προγράμματος σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το έργο θα πρέπει να συνίσταται στην τόνωση και την οργάνωση προβληματισμού, συζητήσεων ή άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα πολυετή θέματα προτεραιότητας του προγράμματος και να προτείνει πρακτικές λύσεις που μπορούν να βρεθούν μέσω της συνεργασίας ή του συντονισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και να διασφαλίζει ισχυρό δεσμό με την διαδικασία χάραξης πολιτικών που αναφέρεται ανωτέρω. Στην υλοποίηση των έργων θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά μεγάλος αριθμός πολιτών και θα πρέπει να αποσκοπούν στην θεμελίωση ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της μακροχρόνιας δικτύωσης των πολλών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Το μέτρο αυτό υποστηρίζει προγράμματα που υλοποιούνται από διακρατικές συνεργασίες για την προώθηση ευκαιριών για την επίδειξη αλληλεγγύης, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τον εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:
- Προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της αλληλεγγύης: δραστηριότητες για την προώθηση συζητήσεων/εκστρατείες/ενέργειες σχετικά με θεματικές ενότητες κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών της Ένωσης και την σύνδεση με την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και τη διαδικασία χάραξης πολιτικών
- Συλλογή απόψεων: δραστηριότητες με στόχο τη συλλογή διάφορων απόψεων των πολιτών που ευνοούν μια προσέγγιση από τη βάση (μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων, webinars, κ.λπ.) και την εξοικείωση με τα μέσα επικοινωνίας.
- Εθελοντισμός: δραστηριότητες για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και πέραν αυτής.
(λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 150.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/09/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 03/08/2021
Ειδικές πληροφορίες : Ειδικά κριτήρια για τα έργα της κοινωνίας των πολιτών:
Α. Αιτούντες και εταίροι
- Κατηγορία οργανισμού: μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά ή ερευνητικά ιδρύματα, άλλες οργανώσεις μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο έργο είναι οι δημόσιες τοπικές/περιφερειακές αρχές.
- Αριθμός εταίρων: Στο έργο πρέπει να συμμετέχουν οργανισμοί από τουλάχιστον 3 επιλέξιμες χώρες, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι κράτη μέλη της ΕΕ.
Β. Φύση και διάσταση του έργου
- Χώρος εκτέλεσης δραστηριοτήτων: Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες χώρες.
- Περίοδος επιλεξιμότητας/ διάρκεια έργου: Το έργο πρέπει να ξεκινήσει εντός της σχετικής περιόδου επιλεξιμότητας (βλέπε σημείο 3.2). Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 18 μήνες.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος
υπόψιν κου Α. Καρβούνη,
τηλ: 213 136 1114,
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com, a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση