ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO - Ομάδα Α'


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 3591
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- Δήμοι περιοχής παρέμβασης
- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) περιοχής παρέμβασης
- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΙΖIΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
- ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση δράσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν εντάσσονται στο πλαίσιο των παρακάτω δράσεων:
- Δράση 5.b.un.1: Συστήματα ενημέρωσης και διαχείρισης για την ασφάλεια επισκεπτών - Προστασία από Φυσικούς Κινδύνους – ΟΧΕ UNESCO
- Δράση 6.b.un.1: Αναβάθμιση - συμπλήρωση συστημάτων ύδρευσης – ΟΧΕ UNESCO
- Δράση 6.c.un.1: Παρεμβάσεις ανάδειξης – προστασίας στοιχείων του πολιτισμικού περιβάλλοντος - ΟΧΕ UNESCO
- Δράση 6.c.un.2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ένταξη του προϊόντος στην τουριστική αγορά - ΟΧΕ UNESCO
- Δράση 6.d.un.1: Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ανάδειξης και προστασίας στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος – ΟΧΕ UNESCO
- Δράση 6.e.un.1: Αναπλάσεις σε οριοθετημένες ζώνες – Βελτίωση και οργάνωση δικτύων διαδρομών - ΟΧΕ UNESCO
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 8.200.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 27/03/2019  Λήξη: 31/05/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
- Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας: Οι προτεινόμενες πράξεις θα πρέπει να εμπίπτουν στην εγκεκριμένη στρατηγική ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO.
Επικοινωνία : url:http://www.pepkritis.gr
Διεύθυνση: Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2813 404500
Υπεύθυνος: Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός
2813 404529
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση