ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων - Ομάδα Α΄


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 2251
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
- ΔΕΔΙΣΑ
- Δήμος Χανίων
- Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων
- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Παιδεία - Κατάρτιση
Σκοπός / Στόχος : Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση δράσεων οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής».
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα χρηματοδοτούμενα έργα ανήκουν στο πλαίσιο των κάτωθι δράσεων:
- Δράση 5.b.ch.1 : Επενδύσεις για την ενίσχυση της προστασίας του παράκτιου αστικού περιβάλλοντος (ΣΒΑΑ Χανίων)
- Δράση 5.b.ch.2 : Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών & Δράσεις Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε θέματα Περιβαλλοντικών Κινδύνων & Πολιτικής Προστασίας (ΣΒΑΑ Χανίων)
- Δράση 5.b.ch.3 : Επενδύσεις για την ενίσχυση των μηχανισμών Αντιμετώπισης Σεισμικού Κινδύνου (ΣΒΑΑ Χανίων)
- Δράση 6.c.ch.1 : Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς κατά μήκος του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού - τουρισμού /Δράσεις σήμανσης και ενημέρωσης για τη θέση και το περιεχόμενο των πολιτιστικών - ιστορικών και φυσικών πόρων (ΣΒΑΑ Χανίων)
- Δράση 6.e.ch.1 : Επενδύσεις για τη δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και μέσων για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε επιμέρους κόμβους του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού (ΣΒΑΑ Χανίων)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.634.445 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/08/2017  Λήξη: 31/03/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑΑ_ch_1
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3495
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά
προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο Κρήτης)
Τηλ: 2813 404500
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπαλαντινάκης
Τηλ: 2813 404501
Email:ioanmpal@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση