ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου - Ομάδα Α


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 2221
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
- Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΟΛΗ ΑΕ
- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση δράσεων οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο: «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών»
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις ανήκουν στις παρακάτω δράσεις:
- Δράση 5.b.he.1 : Δράσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
- Δράση 5.b.he.2 : Δράσεις για την διαχείριση κινδύνων για φυσικούς κινδύνους μη σχετιζόμενους με το κλίμα (ΣΒΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
- Δράση 6.a.he.1 : Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
- Δράση 6.c.he.1 : Δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων κατά μήκος επιλεγμένων διαδρομών (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
- Δράση 6.e.he.1 : Επενδύσεις για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.501.667 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/08/2017  Λήξη: 31/05/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΒΑΑ_he_1
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3496
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο Κρήτης)
Τηλ: 2813 404500
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπαλαντινάκης
Τηλ: 2813 404501
Email: ioanmpal@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση