ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπλαση και αναζωογόνηση αστικών περιοχών του Δήμου Αθηναίων και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (Περιφέρεια Αττικής)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 2797
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Αθηναίων
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων θα χρηματοδοτηθούν έργα προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας, αναβάθμισης ανοιχτών χώρων και χώρων πράσινου, ανάδειξης και αξιοποίησης αστικών «τοποσήμων» και γενικότερα έργα αναβάθμισης αστικής περιοχής καθώς και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι δράσεις αυτές θα στοχεύουν στην Βιώσιμη Διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση, την κοινωνική συνοχή της πόλης και την αύξηση της ελκυστικότητας του αστικού κέντρου της Αθήνας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδοτούμενες δράσεις σχετικά με:
- τη βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος
- τη διευκόλυνσης της προσπελασιμότητας και προσβασιμότητας της πόλης
- τη δικτύωσης σημαντικών πόλων έλξης και χώρων δημιουργώντας έτσι ένα ελκυστικό περιβάλλον που ευνοεί και ενισχύει την επιχειρηματικότητα
- την ανάπλαση και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, με ενίσχυση του πράσινου (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 9.501.367,41 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 11/06/2018  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: EATA4
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3892
Επικοινωνία : Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ
Τηλ: 210 3253123
Πληροφορίες: Ευρυδίκη Νικολαΐδου
Τηλ: 210 3310011
Email: enikolaidou@developathens.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση