ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3372
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Λέσβου
- Δήμος Χίου
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Προώθηση της απασχόλησης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την αύξηση της απασχολησιμότητας και βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης των εγκεκριμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στις αστικές ζώνες των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου των Δήμων Λέσβου και Χίου αντίστοιχα.
Επίσης, σκοπός της δράσης που θα υλοποιηθεί είναι είναι η απόκτηση ή/και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι ενέργειες που προβλέπονται να υλοποιηθούν αφορούν:
- Συμβουλευτική υποστήριξη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας.
- Επαγγελματική κατάρτιση, με στόχο να αποκτηθούν γνώσεις ή/και πρόσθετες γνώσεις σε αντικείμενα τα οποία θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελούμενων
- Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 800.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 30/03/2019  Λήξη: 20/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, στις αστικές περιοχές των πόλεων Μυτιλήνης και Χίου, όπως ορίζονται στα εγκεκριμένα Σχέδια ΒΑΑ.
- Η ανάδειξη παρόχων των ανωτέρω υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης θα γίνει μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, τηρουμένων των προβλεπόμενων περί δημοσίων συμβάσεων.
- Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο δράσης όπου θα τεκμηριώνεται ο αποτελεσματικός συντονισμός και διαχείριση μιας σειράς ενεργειών (αναλυτικά στην πρόταση)
Επικοινωνία : - Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pepba.gr
- Τηλ: 22513 52000 (Μυτιλήνη)
- Υπεύθυνος: Γαβριήλ Πιπεράς, τηλ: 22513 52045, gpiperas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση