ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βελτίωση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης (Περιφέρεια Αττικής)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3351
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Αθηναίων
- Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
- Δήμος Νέας Σμύρνης
- Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
- Στέγη Γερόντων Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυψέλης
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (κοινωνικά παντοπωλεία κλπ.)
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα δράση στοχεύει στην συμπλήρωση και βελτίωση των Κοινωνικών Υποδομών στην περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο ενός συνεκτικού δικτύου ποιοτικών Κοινωνικών Υποδομών. Ειδικότερα η δράση αφορά σε μια σειρά παρεμβάσεων ανάπτυξης, συμπλήρωσης αλλά και αναβάθμισης – βελτίωσης υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στις περιοχές παρέμβασης, εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΟΧΕ Αθήνας. Η χρηματοδότηση της δράσης στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης και πρόνοιας. Απώτερος στόχος αποτελεί η ενίσχυση και ενδυνάμωση των υπηρεσιών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις είναι :
- Ανάπτυξη και συμπλήρωση νέων κοινωνικών υποδομών στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους
- Αναβάθμιση & βελτίωση υφιστάμενων Κοινωνικών Υποδομών στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους
- Απόκτηση ακινήτων για στέγαση Κοινωνικών Υποδομών (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.700.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/11/2018  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΑΤΑ10
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4243
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση