ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αξιοποίηση και Ψηφιακή - ∆ιαδραστική Ανάδειξη των Ιστορικών Αρχείων των Πολιτιστικών Φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Πολιτιστικό, ∆ηµιουργικό και Εκπαιδευτικό Προϊόν


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3425
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιά
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Στόχος της ∆ράσης είναι να αναδείξει την πόλη του Πειραιά ως Ψηφιακή Πύλη Πολιτισµού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Προτεινόµενη ∆ράση αφορά στην δηµιουργία υποδοµής για την αξιοποίηση και ψηφιακή - διαδραστική ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων της Πόλης του Πειραιά σε ένα ενιαίο και σύγχρονο πολιτιστικό, δηµιουργικό και εκπαιδευτικό προϊόν
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Ψηφιοποίηση αρχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς (Προµήθεια και διαµόρφωση υποδοµής (χώρων, εξοπλισµού και λογισµικού: προµήθεια εξοπλισµού για την ψηφιοποίηση υλικού ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, διαµόρφωση ειδικών σηµείων για την τεκµηρίωση - προβολή και αξιοποίηση του από τους κατάλληλους φορείς)
- ∆ιαχείριση πολιτιστικής κληρονοµιάς (ανάπτυξη Πλατφόρµας ∆ιαχείρισης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς, ανάπτυξη υπηρεσιών καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των επισκεπτών στη βάση εµπλουτισµένου περιεχοµένου και καινοτόµων τεχνικών εξιστόρησης)
- Εφαρµογή εικονικών περιηγήσεων (ανάπτυξη εργαλείων εικονικής περιήγησης)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 12/12/2018  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: PIR005
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4230
- Άµεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τηλ: 210 4199807
Πληροφορίες: Μαρία Καρακατσάνη
Τηλ: 210 4199851
Email: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση