ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης” της ΟΧΕ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3418
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιώς
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση ενεργειών και επεμβάσεων για την "Ανάπτυξη «ευφυών» υπηρεσιών που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής Πολιτών και Επισκεπτών της Πόλης του Πειραιά και ενισχύουν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τη Λογοδοσία και υποστηρίζουν τις Εταιρικές Σχέσεις και τον “Μηχανισµό ∆ιακυβέρνησης” της ΟΧΕ"
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προβλεπόµενες δράσεις:

1. ∆ράση 1: Έξυπνη και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων -Βιώσιµη Κινητικότητα και Έξυπνη ∆ιαχείριση Αστικών, Εµπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών - Έξυπνη ∆ιαβίωση και Ποιότητα Ζωής. Ενέργειες:
- Σύµβουλος εφαρµογής έξυπνης γειτονιάς ∆ήµου Πειραιά
- Προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού – λογισµικού για την έξυπνη αναβάθµιση και διαχείριση αστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο γειτονιάς

2. ∆ράση 2: Ευφυής Ηλεκτρονική Πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την Έξυπνη και Φιλική ∆ιακυβέρνηση, την καθοδήγηση της Έξυπνης Πόλης, τη ∆ιαβούλευση και Λογοδοσία των Τοπικών Αναπτυξιακών και Κοινωνικών Πολιτικών. Παρεμβάσεις:
- Ευφυής Ηλεκτρονική Πλατφόρµα ∆ήµου Πειραιά για την Έξυπνη και Φιλική ∆ιακυβέρνηση - City Governance
- ∆ιαχείριση αστικών δεδοµένων µεγάλης κλίµακας
- Πλατφόρµα συντονισµού έξυπνης πόλης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.621.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 12/12/2018  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άµεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Κωδικός Πρόσκλησης: PIR003
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4209
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τηλ: 210 4199807
Πληροφοριες: Μαρία Καρακατσάνη
Τηλ: 210 4199851
Email: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση