ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΔΡΑΣΗ 9ii.2 : Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης ΡΟΜΑ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 3469
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμος Ηρακλείου
- Δήμος Ρεθύμνης
- Δήμος Χανίων
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
Σκοπός / Στόχος : Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη χρηματοδότηση των δικαιούχων για τη σύσταση και λειτουργία της «Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης» στο πλαίσιο της δημιουργίας υποδομών ατομικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη, όπως αυτό περιγράφεται στη συνέχεια, για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών ομάδων σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.
Η παρέμβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα που στοχεύει, μέσω της βελτίωσης της ατομικής και της περιβαλλοντικής υγιεινής, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών ομάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Επιπρόσθετα, σκοπός της παρέμβασης είναι η ατομική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και η ενίσχυσή τους για την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δημιουργία Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 750.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 14/01/2019  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤ_26
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4235
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Τηλ: 2813 404500
Πληροφορίες: Ευαγγελία Φουκαράκη
Τηλ: 2813 404515
Email: evagfouk@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση