ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας ∆ήµου Πειραιά


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3468
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Η προτεινόµενη Πράξη αφορά στη διοργάνωση του θεσµού των «Ηµερών Θάλασσας» που στόχο έχει την ανάδειξη της πτυχής της πολιτιστικής φυσιογνωµίας του Πειραιά που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το λιµάνι και τη θάλασσα. Οι Ηµέρες Θάλασσας, διάρκειας ορισµένων ηµερών κάθε έτος (περίπου 5), στοχεύουν στην ανάδειξη της οµορφιάς και των αξιοθέατων του Πειραιά µε άξονα τη θάλασσα και τον πολιτισµό του. Επίσης ο θεσμός αυτός συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί η πόλη ένα ελκυστικό, αυτόνοµο, δυναµικό, οικονοµικό, πολιτιστικό, ναυτιλιακό, οικονοµικό κέντρο. Επίσης σηµατοδοτούν την εξωστρέφεια της πόλης και των φορέων της και την κατευθύνουν µε ένα δυναµικό τρόπο στη γαλάζια οικονοµία και στην ανάπτυξη.
Αντικείµενο της Προτεινόµενης Πράξης θα πρέπει να είναι η διοργάνωση και χρηµατοδότηση των Ηµερών θάλασσας για 5 έτη (2019-2023) ώστε να κατοχυρωθεί ο ήδη διαµορφωµένος χαρακτήρας του θεσµού και ο εµπλουτισµός του µε νέα δρώµενα
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η Προτεινόµενη Πράξη περιλαµβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες επιµέρους δράσεις:
- Σχεδιασµός του προγράµµατος εκδηλώσεων των «Ηµερών Θάλασσας» για την περίοδο 2019-2023 και εκπόνηση επικοινωνιακού πλάνου προβολής τους, περιλαµβάνοντας τους στόχους και τις ενέργειες προβολής, εκτίµηση για το κοινό που θα συµµετέχει, καθώς και τους τρόπους προσέγγισής του.
- Υλοποίηση των δράσεων του επικοινωνιακού σχεδιασµού που θα προκύψουν από το παραπάνω Σχέδιο Προβολής για την περίοδο 2019-2023 (ενδεικτικά: αναβάθµιση του υφιστάµενου ιστότοπου των «Ηµερών Θάλασσας», προβολή του σκοπού, των εκδηλώσεων των Ηµερών Θάλασσας µέσω της αξιοποίησης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, LinkedIn, παραγωγή υλικών επικοινωνίας της δράσης (επιστολόχαρτα, επιχειρηµατικές κάρτες, κ.ά.), σχεδιασµός και υλοποίηση ενηµερωτικών ηµερίδων µε σκοπό την αύξηση της αναγνωσιµότητας και της πληροφόρησης αναφορικά µε το θεσµό στο ευρύ κοινό, ενηµερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, ∆ιαφηµιστικές Καταχωρήσεις, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, κλπ).
- Υλοποίηση των εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται µέχρι σήµερα στο πλαίσιο του θεσµού των «Ηµερών Θάλασσας» για την περίοδο 2019-2023 και εµπλουτισµός τους. Ενδεικτικά αναφέρονται, σύµφωνα µε την εφαρµογή της δράσης τα προηγούµενα έτη: εκθέσεις ζωγραφικής και γλυπτικής µε θέµα τη θάλασσα, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, χορευτικών δρώµενων και µουσικών συναυλιών, οργανωµένες ξεναγήσεις σε σηµαντικά ιστορικά τοπόσηµα του Πειραιά που συνδέονται µε τη θάλασσα, εκδηλώσεις συζητήσεων-παρουσιάσεων, κλπ.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 300.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 16/01/2019  Λήξη: 31/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: PIR008
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4245
- Άµεση Αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τηλ: 210 4199807
Πληροφορίες: Μαρία Καρακατσάνη
Τηλ: 210 4199851
Email: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση