ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές µικρο-υποδοµές και εφαρµογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική µικροκλίµακα)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3436
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Βασική επιδίωξη της Ψηφιακής Στρατηγικής του ∆ήµου Πειραιά αποτελεί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του Πειραιά σε µια έξυπνη, ανοιχτή και διασυνδεδεµένη πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ράση στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών χώρων του αστικού τοπίου µε την κατάλληλη ψηφιακή υποδοµή ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων που θα επιτρέψει την επίτευξη:
- Οριζόντιας υποστήριξης και συστηµατικής τροφοδοσίας µε κρίσιµα δεδοµένα του αστικού τοπίου στις λοιπές ΤΠΕ ∆ράσεις της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης του ∆ήµου Πειραιά
- Ενίσχυσης της δυναµικής και των δυνατοτήτων του ∆ήµου σε βάθος χρόνου για σχεδιασµό νέων έργων ΤΠΕ σε διαφορετικές θεµατικές περιοχές
- Προαγωγής των επιχειρηµατικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία, µέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών υποδοµών για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, καθώς και διεξαγωγή τεχνολογικής και εφαρµοσµένης έρευνας, δοκιµαστικών δράσεων και ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικά προβλέπονται οι ακόλουθες ενέργειες:

- Σύµβουλος εφαρµογής έξυπνων υποδοµών ∆ήµου Πειραιά:

Οι παρεµβάσεις θα εφαρμοστούν σε παραδοσιακά «δυναµικά κέντρα γειτονιάς» και πόλους επιχειρηµατικότητας µε κατάλληλη ιεράρχηση και εξειδίκευση, ο σχεδιασµός των οποίων θα αποτελέσει και παραδοτέο του έργου του Συµβούλου. Ειδικότερα, προβλέπονται η σύνταξη Μελέτης εφαρµογής, η Επικαιροποίηση του αναλυτικού τεύχους διακήρυξης του κυρίως έργου "Προµήθεια υποδοµής του ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων για το ∆ήµο Πειραιά" και η παρακολούθηση της υλοποίησης του κυρίως έργου "Προµήθεια υποδοµής του ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων για το ∆ήµο Πειραιά".

- Προµήθεια υποδοµής του ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων για το ∆ήµο Πειραιά:

Κάλυψη επιλεγµένων γεωγραφικών ζωνών εντός του αστικού ιστού µε υποδοµές ∆ιαδικτύου των Πραγµάτων καθώς και εγκατάσταση - ανάπτυξη των υποδοµών και των εργαλείων που απαιτούνται για την οργανωµένη και συστηµατική συλλογή δεδοµένων µεγάλης κλίµακας µε αναφορά σε διαφορετικές θεµατικές περιοχές της καθηµερινότητας εντός της πόλης (ενδεικτικά: κατανάλωση ενέργειας, κυκλοφοριακές συνθήκες, ποιότητα αέρα, χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, επίπεδα θορύβου, κα)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/01/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άµεση Αξιολόγηση: η. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Κωδικός Πρόσκλησης: PIR007
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4272
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τηλ: 210 4199807
Πληροφορίες: Μαρία Καρακατσάνη
Τηλ: 210 4199851
Email: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση