ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραµµατισµός και βιώσιµη διαχείριση Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3419
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιώς
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η ∆ράση αφορά στη διαµόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στην προσέλκυση, προγραµµατισµό και βιώσιµη διαχείριση των Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στην Πόλη του Πειραιά. Θα δοθούν κίνητρα (κυρίως «άϋλα») για την ανάπτυξη, χρήση και αξιοποίηση τέτοιων εφαρµογών από Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ιδρύµατα κ.λπ., οι οποίες θα «συντίθενται» στην «πλατφόρµα» DMS που πρόκειται να αναπτυχθεί από άλλη παρέµβαση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Κατηγορίες χρηματοδοτούμενων δράσεων

- Ανάλυση και διαχείριση τουριστικών και πολιτιστικών ροών (πλατφόρµα διαχείρισης και επεξεργασίας µεγάλων δεδοµένων, ψηφιακά εργαλεία οµογενοποίησης διατοµεακών πολλαπλών διακριτών πηγών δεδοµένων, ανάλυσης του προφίλ και της συµπεριφοράς των επισκεπτών, τεχνικές πρόβλεψης και οπτικής παρουσίασης υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στους επαγγελµατίες του τουριστικού τοµέα και τους επισκέπτες, κα)
- ∆ιαχείριση στοχευµένων και προσωποποιηµένων δράσεων marketing (εργαλεία σχεδιασµού, εφαρµογής και διαχείρισης ψηφιακών καµπανιών διαφήµισης της πόλης ως προορισµού και προσέλκυσης επισκεπτών)
(λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.100.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 25/01/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άµεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4268
Κωδικός Πρόσκλησης: PIR004
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τηλ: 210 4199807
Πληροφορίες: Μαρία Καρακατσάνη
Τηλ: 210 4199851
E-mail: efd.unita@pireasnet.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση