ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Αττικής)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3489
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμος Πειραιώς
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η προτεινόμενη Πρόταση θα πρέπει να αφορά στη λειτουργία Κέντρου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (ΚΣΕ) του Δήμου Πειραιά. Η φιλοδοξία για το ΚΣΕ-Πειραιά είναι να αποτελέσει ένα νέο και δυναμικό «φυσικό τόπο» στήριξης της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της οικονομικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία του Δήμου.
Η λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, θα αποτελέσει έναν μηχανισμό στρατηγικής
πληροφόρησης και παροχής τεκμηριωμένων πληροφοριών τόσο στα όργανα πολιτικής του Δήμου Πειραιά, όσο και στο σύνολο των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας, (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 6.100.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/03/2019  Λήξη: 31/12/2022
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: PIR009
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομhttps://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4327ηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος σύνδεσμος:
Επικοινωνία : Δήμος Πειραιά - Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Τηλ: 210 4199807
Πληροφορίες: Μαρία Καρακατσάνη
Τηλ: 210 4199851
Email: efd.unita@pireasnet.gr

Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση