ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δράση 6ε.14.3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Περιφέρεια ΑΜΘ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 3621
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της δράσης είναι η χρηματοδότηση των δικαιούχων για την προμήθεια οργάνων μέτρησης της ποιότητας ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προμήθεια οργάνων μέτρησης της ποιότητας ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων και οργάνων για την παρακολούθηση και έλεγχο σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 700.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/04/2019  Λήξη: 30/04/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 29/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ73
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
- Χρήσιμο αρχείο: https://www.eydamth.gr/images/site_2017/ArticleID_427/3621h_Prosklish_%CE%91%CE%9C%CE%9873_v0_1.pdf
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Κομοτηνή)
Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΑΝΛΗΣ
Τηλ.: 2531352332, 2531352300
Email: ikessanlis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση