ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 3337
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΉΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση έχει σκοπό τη χρηματοδότηση νέων δράσεων για τη δημιουργία Μεγάλων ή Μικρών Πράσινων Σημείων όπως περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και θα πρέπει να προβλέπουν, ως κύριο μέλημα, τη συγκέντρωση ρευμάτων αστικών αποβλήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενα οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης, ή ρευμάτων αποβλήτων που εν γένει δεν καλύπτονται επαρκώς από την αγορά ανακύκλωσης (Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται ειδικότερα:
- Έργα υποδομής για τη δημιουργία Μεγάλων ή Μικρών Πράσινων Σημείων
- Προμήθειες εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από υφιστάμενα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
- Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω
- Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ
- Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων
- Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 12/11/2018  Λήξη: 21/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Oι προς χρηματοδότηση πράξεις πρέπει να προβλέπονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του οικείου Δήμου.
- Συγκριτική αξιολόγηση προτάσεων
Επικοινωνία : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ,
ΤΗΛ: 2651360512,
e-mail: sofitsit@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση