ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Περιφέρεια Ηπείρου)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 4.3.1/ΕΥΔΠ _87(1η )
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Ηπείρου
- Δήμοι Περιφέρειας Ηπείρου
Θεματικός τομέας : - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
Σκοπός / Στόχος : Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση έργων για την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στην βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι εξής κατηγορίες επενδύσεων σε εγγειοβελτιωτικά έργα:
1. Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα.
2. Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα.
3. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα.
4. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σύστημα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα.
5. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε σύνδεση με υφιστάμενο ταμιευτήρα σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα
6. Επένδυση για τη δημιουργία έργου ταμίευσης χειμερινών απορροών: (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα).
7. Επένδυση που επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση σε υφιστάμενη αρδευτική εγκατάσταση: (π.χ. αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση ΑΠΕ κ.α.).
8. Επένδυση άρδευσης με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού.
Επιλέξιμες δαπάνες:
1. Κόστος κατασκευής ή/και τεχνικής μελέτης εγγειοβελτιωτικού έργου.
2. Δαπάνες απαλλοτριώσεων γης
3. Δαπάνες μετατόπισης δικτύων κοινής ωφέλειας και επέκτασής τους, σε περίπτωση
4. Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών
5. Δαπάνες ηρτημένης εσοδείας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.610.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 24/09/2018  Λήξη: 31/03/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 350.000 ΕΥΡΩ.
Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 2.200.000 ΕΥΡΩ.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα)
Μανώλης Ματσάγκας,
τηλέφωνο 2651360522
e-mail: manomats@mou.g
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση