ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3690
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ∆ΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά τη χρηματοδότηση του δικαιούχου για τη σύσταση και λειτουργία της «Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης» στο πλαίσιο της παροχής υποστηρικτικών και συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτημε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Η λειτουργία της Ομάδας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο υποβάθμισης και απαξίωσης των υποδομών του νέου χώρου, διασφαλίζει τη στήριξη και αποδοχή του πληθυσμού προς μετεγκατάσταση μέσω της απασχόλησης ατόμων από την ίδια την ομάδα των ωφελούμενων και αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό για τα ζητήματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης και μέριμνας του οργανωμένου χώρου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενέργειες σύστασης και λειτουργίας Ομάδας Διαχείρισης Οργανωμένων χώρων μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 200.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/06/2019  Λήξη: 30/06/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ92
- Άµεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ερμούπολη, Σύρος)
Πληροφορίες: Αγγελική Παλαιολόγου,
τηλ. 22813 60819,
e-mail : agelpale@mou.gr
Πληροφορίες: Αγάπη Αδαµοπούλου
τηλ. 22813 60824
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση