ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 3701
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ∆ΗΜΟΣ ΚΩ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Η προκηρυσσόµενη πράξη αφορά τη χρηµατοδότηση του δικαιούχου ∆ήµου Κω για τη σύσταση και λειτουργία της «Οµάδας Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης» στο πλαίσιο της δηµιουργίας υποδοµών ατοµικής υγιεινής και δράσεων περιβαλλοντικής υγιεινής και παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών για 3 έτη για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης ειδικών κοινωνικών οµάδων σε αγαθά κοινής ωφέλειας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης.
Η παρέµβαση έχει προσωρινό χαρακτήρα που στοχεύει, µέσω της βελτίωσης της ατοµικής και της περιβαλλοντικής υγιεινής, στη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών οµάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας. Επιπρόσθετα, σκοπός της παρέµβασης είναι η ατοµική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και η ενίσχυσή τους για την οµαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενέργειες σύστασης και λειτουργίας Ομάδων Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 200.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 05/06/2019  Λήξη: 30/06/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΝΑΙΓ92
- Άµεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ηµεροµηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Ερμούπολη, Σύρος)
Πληροφορίες: Αγγελική Παλαιολόγου,
τηλ. 22813 60819,
e-mail : agelpale@mou.gr
Πληροφορίες: Αγάπη Αδαµοπούλου
τηλ. 22813 60824,
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση