ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό (εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 3334
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι να υλοποιηθούν έργα βελτίωσης της οδικής εξυπηρέτησης και προσπελασιμότητας των περιοχών παρέμβασης που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Δήμου Εορδαίας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έργα βελτίωσης της οδικής εξυπηρέτησης και προσπελασιμότητας των περιοχών παρέμβασης.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 24/09/2018  Λήξη: 31/12/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 71
- Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής τηςστο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4096
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)
Τηλ: 24613 50900
Πληροφορίες: Φώτω Ζαγορίτου
Τηλ: 24613 50933
Email: fofizago@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση