ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής - Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αριθμός πρόσκλησης : 2974
Κατηγορία Δικαιούχων : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.)
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)
- ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε ΟΤΑ
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΔΕΤΕΠΑ)
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση στοχεύει στα εξής:
- Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας της ηλεκτροπαραγωγικής διαδικασίας στους τοπικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ και διάθεση για αστική χρήση.
- Ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με τρόπο φιλικό στο περιβάλλον, οικονομικό και ωφέλιμο για την Εθνική και τοπική οικονομία.
- Συμβολή στην αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.
- Καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών τοπικών ενεργειακών πόρων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Αγωγοί Μεταφοράς – Δίκτυα Διανομής – Αντλιοστάσια και συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις
- Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, λεβήτων και θερμικών υποσταθμών
- Μετασκευές Δ.Ε.Η
- Συνδέσεις με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας
- Δημοσιότητα - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
- Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες
- Απαλλοτριώσεις
- Δουλείες
- Αγορές Οικοπέδων - Διέλευση αγωγών από το δίκτυο του ΟΣΕ - Εκπόνηση μελετών
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 11.875.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 19/11/2018  Λήξη: 31/05/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 2 Ν.4342/2015 περί αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται και από τα στοιχεία που θα υποβληθούν για κάθε προτεινόμενο έργο.
- Άμεση Αξιολόγηση: Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει νωρίτερα της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.
Επικοινωνία : Πληροφορίες: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ
Τηλ.: 2132142231, 210 6930150
email: s.maravelis@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση