ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ηπείρου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 3023
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ/Α/96/17.5.1999)
- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ/Α/96/17.5.1999)
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της παρούσας πρόσκλησης αφορούν την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ωφελούμενοι των δράσεων είναι τα άτομα που χρειάζονται υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Περιφέρεια, δηλαδή άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων πληθυσμού, το οικογενειακό τους περιβάλλον, η κοινότητα και γενικότερα το σύνολο του πληθυσμού για τις υπηρεσίες πρόληψης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της ενίσχυσης τομεοποιημένων μονάδων ψυχικής υγείας (μία κινητή μονάδα Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας και ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας).
- Πρόγραμμα ενίσχυσης εξειδικευμένων υπηρεσιών/ Ενίσχυση κινητών μονάδων για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών (μία κινητή μονάδα Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας).
- Πρόγραμμα πρόληψης (Ιατρείο μνήμης) διασύνδεση με Κέντρα Υγείας (μία για την Περιφέρεια Ηπείρου από φορέα που θα επιλεγεί από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας)
- Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Alzheimer (ένα για την Περιφέρεια Ηπείρου από ΝΠΙΔ που θα επιλεγεί από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας)
- Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό (ένα για την Περιφέρεια Ηπείρου από φορέα που θα επιλεγεί από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας)
- Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας άνοιας με ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ (ένα για την Περιφέρεια Ηπείρου από φορέα που θα επιλεγεί από την Δ/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.668.850 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/11/2018  Λήξη: 30/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 63/2018
- Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την 2η τροποποίηση της πρόσκλησης με κωδικό 63/2018 (ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3023)
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4159

Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα)
Τηλ: 26513 60500
Πληροφορίες: Σοφία Τσιτουρίδου
Τηλ: 26513 60512
Email: sofitsit@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση