ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ηπείρου
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 3611
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Περιφέρεια Ηπείρου
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Το Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου χρήζει βελτιώσεων ως προς την οδική ασφάλεια. Μέσω οργανωμένων διαδικασιών και με την υλοποίηση των καταλληλότερων επεµβάσεων επιτυγχάνεται η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις/σημεία συγκέντρωσης ατυχημάτων black spots του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου.
Η δράση στοχεύει στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων - άμεσων επεμβάσεων μικρής κλίμακας, χαμηλού κόστους και υψηλού οφέλους, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα καθώς και μεσοπρόθεσμων επεμβάσεων μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας, υψηλότερου κόστους και μεγαλύτερου χρόνου υλοποίησης σε τμήματα/θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ) του εν λόγω οδικού δικτύου.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (α) Επεµβάσεις Βραχυπρόθεσμες:
- διαπλάτυνση υφιστάμενου οδοστρώματος λόγω διαμόρφωσης ισόπεδου κόμβου µε λωρίδες αριστερής στροφής, µε νησίδες κλπ.
- προσθήκη ασφαλτοστρωμένου ερείσματος ή/και διεύρυνση πλάτους ερείσματος και υφιστάμενων λωρίδων κυκλοφορίας
- επεμβάσεις σε οριζόντιες καμπύλες (βελτίωση επικλίσεων, κατάργηση συνένωσης οριζόντιων καμπυλών, βελτίωση ορατότητας),
- τροποποίηση οριζόντιας ή/και κατακόρυφης γεωμετρίας σε μη σηματοδοτημένους κόμβους με περιορισμένο μήκος ορατότητας,
- κατασκευή διαβάσεων σε στοχευμένες θέσεις διέλευσης πεζών,
- βελτίωση δείκτη τριβής ασφαλτικής στρώσης/αύξηση αντιολισθηρότητας, κατασκευαστικές ατέλειες/ φθορές στο οδόστρωμα,
- επεµβάσεις σε μικρά τεχνικά έργα, αποστραγγίσεις υδάτων, μετατόπιση επικίνδυνων εμποδίων, μείωση κλίσης πρανούς κλπ.
- οδικός εξοπλισμός (συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, στηθαία, οριζόντια και κάθετη σήμανση σηματοδότηση π.χ. οπτικές ράβδοι ταχύτητας, αντανακλαστικοί οριοδείκτες, πλευρικές ταινίες θορύβου, σύστημα προειδοποίησης συνθηκών πάγου σε καμπύλες, εγκατάσταση Συστήματος Απορρόφησης Ενέργειας (ΣΑΕ) σε επιλεγμένα επικίνδυνα σημεία, όπως σε βάθρο γέφυρας επί κεντρικής νησίδας με ελλιπή ασφάλιση) κ.α.
- βελτίωση ορατότητας ρυθμιστών κυκλοφορίας (μεγαλύτερη διάμετρος φαναριού ή τοποθέτηση αντανακλαστικού πλαισίου), τοποθέτηση παλλόμενων φαναριών και ηλεκτροφωτισμός οδών/ διασταυρώσεων, μεταφορά στύλων ηλεκτροδότησης έξω από την ελεύθερη ζώνη κ.α.

(β) Επεµβάσεις Μεσοπρόθεσμες:
- δημιουργία ισόπεδων ή ανισόπεδων κόμβων
- αλλαγή χάραξης και γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού τμήματος
- επεµβάσεις σε θέσεις πρανών µε καταπτώσεις ή και αντιμετώπιση κατολισθήσεων
- αναβάθμιση τεχνικών, επεµβάσεις σε υφιστάμενους οχετούς και γέφυρες. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/04/2019  Λήξη: 10/06/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 78/2019
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4353
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωάννινα)
Τηλ: 26513 60500
Πληροφορίες: Ανδρομάχη Τσικνιά
Τηλ: 26513 60514
Email: atsiknia@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση