ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προώθηση της ισότητας των φύλων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Δήμοι/Περιφέρειες
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Ανθρώπινα Δικαιώματα
Σκοπός / Στόχος : Ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι η εμμονή των στερεοτύπων φύλου. Από πολύ νεαρή ηλικία, τα παιδιά εκτίθενται σε ρόλους φύλου που διαμορφώνουν την αυτοπεποίθησή τους και επηρεάζουν τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές τους καθώς και τις προσδοκίες των ρόλων τους ως γυναικών και ανδρών καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον, τα στερεότυπα των φύλων εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επιλογές όσον αφορά την απασχόληση και το συνδυασμό εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Η ψηφιοποίηση μπορεί από αυτή την άποψη να προσφέρει ευκαιρίες και προκλήσεις για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλου. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων επικεντρώνεται σε δράσεις που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση των στερεοτύπων όσον αφορά το φύλο στην εκπαίδευση, ιδίως στην παιδική εκπαίδευση και φροντίδα και στα σχολεία και στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

1. Αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλου στην παιδεία και την παιδική φροντίδα
- δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν τις αρνητικές στάσεις και τα στερεότυπα όσον αφορά τους ρόλους των φύλων στα συστήματα εκπαίδευσης και περίθαλψης στις αρχές της παιδικής ηλικίας και τις επιλογές στον τομέα της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας
- δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και χειραφέτησης • ιδίως δράσεις ευαισθητοποίησης για τους επαγγελματίες των προσχολικών και σχολικών συστημάτων σχετικά με την εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή χωρίς στερεότυπα, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων και των στάσεων των φύλων έναντι της οικιακής εργασίας, φροντίδας, εργασίας και δημόσιας ζωής.

2. Αντιμετώπιση των στερεοτύπων όσον αφορά το φύλο σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο
- δραστηριότητες που επικεντρώνονται στον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στις επαγγελματικές και επαγγελματικές επιλογές, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες της και αντιμετωπίζοντας τα ενδεχόμενα εμπόδια, καθώς και περιορίζοντας τους κινδύνους που επιφέρουν ορισμένα ψηφιοποιημένα μέσα στην εντατικοποίηση των στερεοτύπων φύλου
- ανταλλαγή ορθών πρακτικών, αμοιβαία μάθηση, σεμινάρια, ιδίως δραστηριότητες που προωθούν παραδείγματα καλής πρακτικής •
- δραστηριότητες κατάρτισης για επαγγελματίες παιδικής φροντίδας στον τομέα της εκπαίδευσης και στον κόσμο της εργασίας, ή σε σχέση με την υπέρβαση των στερεοτύπων και ρόλων των φύλων σε περιβάλλοντα πρώιμης παιδικής ηλικίας και σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.933.000EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/04/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό.
- Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από εταιρική σχέση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο οργανώσεις (αιτούντες και εταίρους) που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
- Η αιτούμενη επιχορήγηση της ΕΕ δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 75.000 ευρώ. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο.
Επικοινωνία :
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση