ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΤΑ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Οργανισμοί ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών (εξαιρείται ο οπτικοακουστικός τομέας)
- Εθνικά Συμβούλια για τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες
- Δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και στις δημιουργικές βιομηχανίες (εξαιρείται ο οπτικοακουστικός τομέας)
Θεματικός τομέας : - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις Πολιτισμού
Σκοπός / Στόχος : Ο γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να προωθηθεί η συμφιλίωση και οι σχέσεις καλής γειτονίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της πολιτιστικής συνεργασίας και της δημιουργίας.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:
- να ενισχυθεί η πολιτιστική διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
- να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών στην περιοχή.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι προτεραιότητες του Προγράμματος:
- Αύξηση της ικανότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών να λειτουργούν διακρατικά και διεθνώς
- Αύξηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών αγαθών και αύξηση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων και επαγγελματιών
- Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των καλλιτεχνών, των πολιτιστικών φορέων καθώς και του κοινού τους
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 17/03/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Μια πρόταση για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να υποβάλλεται από μια σύμπραξη από τουλάχιστον 5 οργανώσεις από χώρες του προγράμματος IPA. Στο πλαίσιο της σύμπραξης 2 τουλάχιστον οργανισμοί θα πρέπει να προέρχονται από δικαιούχους του προγράμματος IPA ΙΙ των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης τουλάχιστον 2 οργανισμοί της σύμπραξης θα πρέπει να προέρχονται 2 διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος
υπόψιν κου Α. Καρβούνη,
τηλ: 213 136 1114,
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com, a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση