ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αδελφοποίηση Πόλεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : EACEA-52/2019
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Πόλεις/ Δήμοι
- Eπιτροπές αδελφοποίησης
- Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές αρχές.
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Διακρατική Συνεργασία (αδελφοποιήσεις, δίκτυα πόλεων)
Σκοπός / Στόχος : Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, με υποβοήθηση των πολιτών να κατανοήσουν τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης και με την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισμική δράση και εθελοντισμό σε επίπεδο Ένωσης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι προτεραιότητες του Προγράμματος:
(α) Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την πρόκληση του Ευρωσκεπτικισμού
(β) Προωθώντας την Αλληλεγγύη
(γ) Ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης και καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και των μειονοτικών ομάδων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000-25.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 01/09/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/10/2021
Ειδικές πληροφορίες : - Ένα έργο προϋποθέτει τη συμμετοχή 2 δήμων από τις επιλέξιμες χώρες του προγράμματος (1 οπωσδήποτε από κράτος-μέλος της ΕΕ), 25 διεθνών συμμετεχόντων, ενώ η μέγιστη διάρκεια της συνάντησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25 ημέρες
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής του προγράμματος
υπόψιν κου Α. Καρβούνη,
τηλ: 213 136 1114,
Ε-mail: antonioskarvounis@gmail.com, a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση