ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS +
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι: Ιδιωτικοί Φορείς
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- ΜΚΟ
- Σωματεία
- Επιμελητήρια
- Κέντρα Κατάρτισης
- Κεντρική διοίκηση
- Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
- Μεγάλες Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
Σκοπός / Στόχος : Τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας αποσκοπούν:
- στην προώθηση της συνεργασίας και των ανταλλαγών στον τομέα της νεολαίας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Χωρών Εταίρων από διάφορες περιφέρειες του κόσμου•
- στη βελτίωση της ποιότητας και της αναγνώρισης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας, της μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού στις Χώρες Εταίρους και στην ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους με τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα, την αγορά εργασίας και την κοινωνία•
- στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της δοκιμαστικής εφαρμογής και της έναρξης σχεδίων και προγραμμάτων στον τομέα της μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο (δηλαδή στο εσωτερικό και μεταξύ των περιφερειών του κόσμου)•
- στην προώθηση της διακρατικής μη τυπικής μαθησιακής κινητικότητας μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος και των Χωρών Εταίρων, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων των συμμετεχόντων και την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Συνέδρια, εργαστήρια και συναντήσεις
- Μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις νεολαίας
- Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
- Εργαλεία επικοινωνίας
- Ανάπτυξη μεθόδων κατάρτισης
- Ανοιχτά και ευέλικτα μαθησιακά εργαλεία
Στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων πρέπει να πραγματοποιούνται δραστηριότητες που συμβάλλουν:
1. στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών στον τομέα της νεολαίας, αφενός, και των δημόσιων φορέων στις Χώρες Εταίρους αφετέρου•
2. στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών στον τομέα της νεολαίας και των οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και της συνεργασίας με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας•
3. στην αύξηση των ικανοτήτων των συμβουλίων και των πλατφορμών νεολαίας καθώς και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων που απασχολούνται στον τομέα της νεολαίας στις Χώρες Εταίρους•
στην ενίσχυση των ικανοτήτων διαχείρισης, διακυβέρνησης, καινοτομίας και διεθνοποίησης των οργανώσεων νεολαίας στις Χώρες Εταίρους•
4. στη δρομολόγηση, δοκιμαστική εφαρμογή και υλοποίηση πρακτικών εργασίας στον τομέα της νεολαίας, όπως:
- μέσα και μέθοδοι για την κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων και των εκπαιδευτών στον τομέα της νεολαίας•
- μέθοδοι μη τυπικής μάθησης, ιδιαίτερα εκείνες που προωθούν την απόκτηση/βελτίωση ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας• νέες μορφές συστημάτων πρακτικής κατάρτισης και προσομοίωσης πραγματικών καταστάσεων•
- νέες μορφές εργασίας στον τομέα της νεολαίας και ιδίως στρατηγική χρήση της ανοικτής και ευέλικτης μάθησης, της εικονικής κινητικότητας, των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), καθώς και καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των ΤΠΕ•
δραστηριότητες συνεργασίας, δικτύωσης και αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ αντίστοιχων φορέων που προωθούν την αποτελεσματική διαχείριση, τη διεθνοποίηση και την ηγετική παρουσία των οργανώσεων νεολαίας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Μέγιστη επιχορήγηση για τα σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων: 150.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 05/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Στις στρατηγικές συμπράξεις, οι οποίες έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί (τουλάχιστον ένας οργανισμός από χώρα του προγράμματος και τουλάχιστον
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τηλ: 2131314450, 2131314453, 2131314460
Φαξ: 2131314465
Υπόψιν κας Ειρήνης Ντρούτσα,
Τηλ: 210 3726 323
Ε-mail: edroutsa@iky.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση