ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Συμμαχίες Γνώσης 2020


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS +
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι: Ιδιωτικοί Φορείς
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- ΜΚΟ
- Σωματεία
- Επιμελητήρια
- Κέντρα Κατάρτισης
- Κεντρική διοίκηση
- Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
- Μεγάλες Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Οι συμμαχίες γνώσης αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα της καινοτομίας και στην προώθηση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Αποστολή τους είναι να πετύχουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω στόχους:
- ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης•
- τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρηματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης και του προσωπικού εταιρειών•
- διευκόλυνση της ανταλλαγής, της ροής και της συνδημιουργίας γνώσης.
Η προσοχή στρέφεται κυρίως σε σχέδια που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της ΕΕ του 2017 σχετικά με την ατζέντα εκσυγχρονισμού της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή
- στη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας•
- στη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της ανώτατης εκπαίδευσης•
- στην ενίσχυση της ποιότητας μέσω της κινητικότητας και της διασυνοριακής συνεργασίας•
- στην ενεργοποίηση του τριγώνου της γνώσης•
- στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησης.
Μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων πρωτοβουλιών και στην έξυπνη χρήση ψηφιακών εργαλείων, σύμφωνα με τη σύσταση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση της ΕΕ του 2013 σχετικά με το άνοιγμα της εκπαίδευσης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι συμμαχίες γνώσης εφαρμόζουν μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων που είναι ευέλικτες και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές συνθήκες και εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων:
 Ενίσχυση της καινοτομίας στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον:
- από κοινού ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας (όπως τα νέα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, οι προσεγγίσεις με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο και οι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης που βασίζονται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων)•
- διοργάνωση συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μαζί με τις επιχειρήσεις και στο εσωτερικό των επιχειρήσεων•
- από κοινού ανάπτυξη λύσεων για απαιτητικά ζητήματα και την προώθηση της καινοτομίας προϊόντων και διαδικασιών (κοινή προσπάθεια φοιτητών, καθηγητών και επαγγελματιών).
 Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και δεξιοτήτων:
- δημιουργία συστημάτων μάθησης εγκάρσιων δεξιοτήτων και εφαρμογή τους μέσω προγραμμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης που αναπτύσσονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας, της δημιουργικότητας και νέων επαγγελματικών δυνατοτήτων•
- εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε κάθε κλάδο με σκοπό την παροχή γνώσεων, δεξιοτήτων και κινήτρων στους φοιτητές, στους ερευνητές, στο προσωπικό και στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες υπό διάφορες συνθήκες•
- δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης μέσω της πρακτικής εφαρμογής επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που μπορούν να περιλαμβάνουν και/ή να οδηγούν στην εμπορευματοποίηση νέων υπηρεσιών, προϊόντων και πρωτοτύπων, καθώς και στη σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τεχνοβλαστών.
 Ενίσχυση της ροής και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων:
- ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών και είναι αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες•
- προγράμματα δοκιμής καινοτόμων μέτρων•
- ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών, εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού εταιρειών για περιορισμένο χρονικό διάστημα•
- συμμετοχή του προσωπικού εταιρειών στη διδασκαλία και την έρευνα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τις συμμαχίες γνώσης διάρκειας 2 ετών: 700.000 EUR Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για τις συμμαχίες γνώσης διάρκειας 3 ετών: 1.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 26/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Στις συμμαχίες γνώσης, οι οποίες έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον έξι ανεξάρτητοι οργανισμοί από τουλάχιστον τρεις Χώρες του Προγράμματος, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τηλ: 2131314450, 2131314453, 2131314460
Φαξ: 2131314465
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση