ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 2020


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ERASMUS +
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι: Ιδιωτικοί Φορείς
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- ΜΚΟ
- Σωματεία
- Επιμελητήρια
- Κέντρα Κατάρτισης
- Κεντρική διοίκηση
- Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
- Μεγάλες Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση της απασχόλησης
- Παιδεία - Κατάρτιση
Σκοπός / Στόχος : Τα σχέδια θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης όπως περιγράφονται στην Κοινή Έκθεση «ΕΚ 2020» του 2015, και από τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕΚ στα συμπεράσματα της Ρίγας του 2015 οι οποίοι συμφώνησαν σε ένα νέο σύνολο μεσοπρόθεσμων παραδοτέων για την περίοδο 2015-2020.
Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στα εξής:
- ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων για την εξέλιξη των τομεακών δεξιοτήτων μέσω συμπράξεων για τη βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου και των δημόσιων αρχών•
- προσδιορισμό των υφιστάμενων και νεοεμφανιζόμενων αναγκών σε δεξιότητες για επαγγέλματα σε συγκεκριμένους τομείς, τροφοδοτώντας επίσης αυτές τις πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Πανόραμα Δεξιοτήτων
- ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους τομεακούς παράγοντες•
- προώθηση συναφών τομεακών προσόντων και συμφωνία στήριξης για την αναγνώρισή τους•
- οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διευκόλυνση της διασυνοριακής πιστοποίησης και συνεπώς της κινητικότητας των εργαζομένων ενός τομέα και την ενίσχυση της αναγνώρισης των προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο ενός τομέα•
- προσαρμογή της παροχής ΕΕΚ στις ανάγκες δεξιοτήτων, προσανατολισμένης σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και βασικές ικανότητες•
- ενσωμάτωση της μάθησης στον χώρο εργασίας στην παρεχόμενη ΕΕΚ, όπου είναι δυνατόν σε συνδυασμό με διεθνή εμπειρία, και αξιοποίηση των δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των σχετικών τομέων•
- προγραμματισμός της σταδιακής υλοποίησης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου που έχουν συστημικό αντίκτυπο με τη μορφή διαρκούς προσαρμογής της παροχής ΕΕΚ στις ανάγκες δεξιοτήτων, με βάση βιώσιμες συμπράξεις μεταξύ παρόχων και βασικών παραγόντων της αγοράς εργασίας στο κατάλληλο επίπεδο («μηχανισμοί ανατροφοδότησης»). Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να προσδιορίζει και να περιλαμβάνει τους βασικούς εθνικούς ή περιφερειακούς ενδιαφερόμενους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες είναι ολοένα σημαντικότερες για όλες τις θέσεις εργασίας. Επίσης, η μετάβαση προς μια κυκλική και πιο πράσινη οικονομία απαιτεί αλλαγές όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα και τα εθνικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να ικανοποιούνται οι νέες επαγγελματικές ανάγκες για πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω σχεδίων σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες (ένας οργανισμός μπορεί να συμμετέχει ως αιτών σε διάφορες προτάσεις και κατηγορίες εφόσον οι προτάσεις αφορούν διαφορετικούς τομείς):
- Κατηγορία 1: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την παράδοση της ΕΕΚ: Αυτή η Κατηγορία στοχεύει στην αντιμετώπιση των εντοπισμένων χασμάτων και των αναγκών σε δεξιότητες αναπτύσσοντας κοινό διακρατικό περιεχόμενο κατάρτισης για ευρωπαϊκά βασικά προφίλ επαγγελματικών προσόντων καθώς και μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης, με έμφαση στη μάθηση στον χώρο εργασίας. Τα σχέδια μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόβλεψη προσόντων που στοχεύει στον εντοπισμό αναγκών, χασμάτων και παροχής κατάρτισης όσον αφορά τις δεξιότητες σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό τομέα ή να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός και η παράδοση της ΕΕΚ βασίζεται σε εντοπισμό αναγκών όσον αφορά υπάρχουσες δεξιότητες.
- Κατηγορία 2: Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες: το σχέδιο στρατηγικής στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες αποτελεί μία εκ των δέκα δράσεων που περιλαμβάνονται στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Στην παρούσα πρόσκληση, το σχέδιο στρατηγικής θα εφαρμοστεί σε έξι τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές έλλειψης δεξιοτήτων (βλέπε κριτήρια επιλεξιμότητας). Οι συμμαχίες στο πλαίσιο της κατηγορίας 2 στηρίζουν την εφαρμογή του σχεδίου στρατηγικής μέσω της ανάπτυξης τομεακής στρατηγικής δεξιοτήτων. Η στρατηγική αυτή πρέπει να έχει συστημικό και διαρθρωτικό αντίκτυπο στη μείωση των ελλείψεων, των κενών και των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων, αλλά και να διασφαλίζει κατάλληλη ποιότητα και επίπεδο δεξιοτήτων με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα. Η τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει ένα σαφές σύνολο δραστηριοτήτων, σημαντικών επί μέρους στόχων και σαφώς καθορισμένων αποτελεσμάτων με σκοπό την αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων, ώστε να υποστηρίζεται η συνολική στρατηγική ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου τομέα.
Οι στόχοι της κατηγορίας 1 (ανταπόκριση σε καθορισμένες ανάγκες δεξιοτήτων μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων ΕΕΚ) πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην τομεακή στρατηγική δεξιοτήτων. Η Συμμαχία της Κατηγορίας 2 πρέπει επίσης να εφαρμόζει τις δραστηριότητες της Κατηγορίας 1. Για την Κατηγορία 2 μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μία πρόταση ανά τομέα.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Κατηγορία 1 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ΕΕΚ: - Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 6.000.000 € - Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα σχέδιο (διάρκειας 2 ετών): 700.000 € - Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα σχέδιο (διάρκειας 3 ετών): 1.000.000 € Κατηγορία 2 - Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέας στρατηγικής προσέγγισης (σχέδιο στρατηγικής) στην τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες - Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός: 24.000.000 € - Ανώτατη συνεισφορά της ΕΕ που χορηγείται για ένα σχέδιο (διάρκειας 4 ετών): 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 26/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Στις στρατηγικές συμπράξεις, οι οποίες έχουν διακρατικό χαρακτήρα, συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις οργανισμοί (τουλάχιστον ένας οργανισμός από χώρα του προγράμματος)
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Τ.Κ. 111 43 Αθήνα
Τηλ: 2131314450, 2131314453, 2131314460
Φαξ: 2131314465
Υπόψιν κας Ειρήνης Ντρούτσα,
Τηλ: 210 3726 323
Ε-mail: edroutsa@iky.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση