ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Νησιωτικά Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα χωρίς Άνθρακα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σκοπός / Στόχος : Το κόστος παραγωγής ενέργειας στη γεωγραφική νήσο είναι έως δέκα φορές υψηλότερο από ό, τι στην ηπειρωτική χώρα. Ως εκ τούτου η ευρεία ανάπτυξη των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των συστημάτων αποθήκευσης αποφέρει οικονομικά οφέλη και ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο ενεργειακό σύστημα της νήσου, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση ή τουλάχιστον στην επιδείνωση της ποιότητας του αέρα.

Οι προτεινόμενες λύσεις θα συμβάλουν σε υψηλά επίπεδα τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σε μια πολύ σημαντική μείωση της χρήσης ενέργειας από ορυκτά καύσιμα (ιδανική επίτευξη πλήρους απαλλαγής από τον άνθρακα για ολόκληρο το νησί), καλύπτοντας επίσης τα εξής:
- Βελτίωση της ενοποίησης και χρήσης ψηφιακών έξυπνων δικτύων ή / και θερμικών δικτύων με βάση υπηρεσίες υψηλής ευελιξίας από την κατανεμημένη παραγωγή, την εξισορρόπηση της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, την ανταπόκριση στη ζήτηση και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, τη θέρμανση και την ψύξη, το νερό κ.λπ. συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων προσεγγίσεων για την αποθήκευση ενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες.
- Βελτιωμένη πρόβλεψη μέσω της ολοκληρωμένης μοντελοποίησης της ζήτησης και της προσφοράς (π.χ. με βάση τον καιρό, τον άνεμο, τον ήλιο κ.λπ.).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα θα πρέπει επίσης να αποφέρουν:

-Αποτελεσματικά επιχειρηματικά μοντέλα για βιώσιμες λύσεις για τις κοινότητες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001)
-Πρακτικές συστάσεις που προκύπτουν από την εμπειρία του έργου σχετικά με κανονιστικές και νομικές πτυχές· το φύλο (κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες)· λύσεις αποθήκευσης και ευελιξίας (από βραχυπρόθεσμα έως εποχιακά χρονοδιαγράμματα) • τη διαχείριση δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων και σχετική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο • τη συμβολή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ιδίως ενόψει των ιδιαιτεροτήτων των οικοσυστημάτων των νησιών.
- Μεγάλης κλίμακας εφαρμογή λύσεων αυτοκατανάλωσης σε νοικοκυριά, κτίρια ή / και περιοχές, υποστηριζόμενη από μικροσυστήματα και αποκεντρωμένα συστήματα αποθήκευσης μικρής κλίμακας.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 40.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 29/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:
- τουλάχιστον μία επίδειξη σε ένα νησί.
- τουλάχιστον δύο νησιά χωρίς τεχνογνωσία (γεωγραφικά νησιά). Τα νησιά αυτά (followerislands) είναι μέλη της κοινοπραξίας, αν και η συμμετοχή τους στο έργο μπορεί να περιοριστεί σε δράσεις που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν σχέδια για την προσαρμογή παρόμοιων λύσεων στα νησιά τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΔΙΚΤΥΟΠΡΑΞΙΣ
- Tel: (+30210) 3607690
-Fax: (+30210) 3636109
-Website: http://www.praxinetwork.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση