ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκληρωμένα Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα (Ενεργειακά Νησιά)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Σκοπός / Στόχος : Η ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρει νέες και οικονομικά ελκυστικές ευκαιρίες για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα τοπικά ενεργειακά συστήματα (π.χ. απομονωμένα χωριά, μικρές πόλεις, αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές με αδύναμες ή μη υπάρχουσες συνδέσεις στο δίκτυο). Αποτελεί επίσης μια τεχνολογική και οικονομική πρόκληση για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας να ενσωματώσει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά είναι επίσης μια ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρισμού σε συνέργεια με άλλους ενεργειακούς φορείς για να αυξηθεί η δυνατότητα φιλοξενίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επίσης για τη θέρμανση / ψύξη, τη μεταφορά ή / και τη βιομηχανία. Νέες προσεγγίσεις για τη βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης δικτύων που βασίζονται στις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ολοκληρωμένα τοπικά ενεργειακά συστήματα και επιτρέπονται από την ψηφιακή τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά ισχύος μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης καθώς και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους ενεργειακούς φορείς , νερό, απόβλητα κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις ηλεκτρικές στήλες και τα ηλεκτρικά οχήματα. Ενσωματωμένα τοπικά ενεργειακά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία οικονομικά ελκυστικών συνθηκών για την τόνωση των τοπικών ενεργειακών πηγών και για την ενεργοποίηση της ανταπόκρισης της τοπικής ζήτησης. Οι καινοτόμες προσεγγίσεις, για παράδειγμα με βάση τις Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με την πρόσφατα υιοθετημένη Οδηγία 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορούν να οδηγήσουν σε ελκυστικές επιχειρηματικές υποθέσεις για τοπικές επενδύσεις σε έξυπνα ολοκληρωμένα ενεργειακά συστήματα με ασθενικές ή μη υπάρχουσες συνδέσεις στο δίκτυο. Ταυτόχρονα, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την εμπλοκή των πολιτών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 15.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 29/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΙΣ
- Tel: (+30210) 3607690
-Fax: (+30210) 3636109
-Website: http://www.praxinetwork.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση