ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Οι «πόλεις φάροι» (lighthouse cities) εκπονούν και δοκιμάζουν ολοκληρωμένες καινοτόμες πρακτικές σε μεγάλη κλίμακα (τουλάχιστον σε επίπεδο διοικητικού διαμερίσματος). Αυτές οι πόλεις θα πρέπει να αποτελέσουν τις πιο προηγμένες πόλεις στην Ευρώπη και λειτουργούν ως υποδείγματα για την περιφέρειά τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διάχυση και υιοθέτηση αυτών των πρακτικών από άλλες πόλεις, σαφώς προσαρμοσμένων σε διαφορετικά μεγέθη και σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες. Οι εν λόγω πόλεις είναι πλήρως δεσμευμένες να εφαρμόσουν Σχέδια ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας το Συμφώνου των ∆ημάρχων. Θα πρέπει επίσης να επιδιωχθεί να υπάρξει σύνδεση με τις ευρύτερες Στρατηγικές Βιώσιμης και Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Μια πόλη μπορεί να χρηματοδοτείται ως «πόλη φάρος» μόνο μία φορά στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το επίκεντρο της παρούσας πρόσκλησης είναι η διάχυση και υιοθέτηση αυτών των πρακτικών από εκείνες τις πόλεις (follower cities) που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα την πλήρη τεχνική επάρκεια για να γίνουν πόλεις φάρoι. Ωστόσο, αυτές οι πόλεις θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στο έργο από την έναρξή του και να έχουν δεσμεύσει πόρους για να εκπονήσουν ένα σχέδιο υιοθέτησης των περισσοτέρων καλών πρακτικών που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου. Απόδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσης αυτών των πόλεων να αναπαράγουν πιστοποιημένες πρακτικές συνιστά το γεγονός ότι η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών θα αποτελέσει μέρος της αξιολόγησης του έργου. Οι εν λόγω πόλεις θα πρέπει να υιοθετήσουν πλήρως αυτές τις πρακτικές λίγα χρόνια μετά το τέλος του έργου με τη συνδρομή των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Πιο συγκεκριμένα, ενσωματωμένες καινοτόμες λύσεις για Θετικές Ενεργειακές Αποκλειστικές Μονάδες / Περιοχές θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν και θα παρακολουθούνται οι επιδόσεις στις Πόλεις-Φάρους. Τα έργα θα εξετάσουν την αλληλεπίδραση και την ολοκλήρωση μεταξύ των κτιρίων, τους χρήστες και το μεγαλύτερο ενεργειακό σύστημα, καθώς και τις συνέπειες της αυξημένης ανάπτυξης της ηλεκτροκινητικότητας, των επιπτώσεων στο ενεργειακό σύστημα και της ενσωμάτωσής της στον προγραμματισμό.

Οι Πόλεις-Φάροι θα συνεργάζονται στενά με τις πόλεις που δεν έχουν την επάρκεια και θα πρέπει να δρουν ως παραδείγματα που συμβάλλουν στο σχεδιασμό και την έναρξη της αναπαραγωγής των αναπτυγμένων λύσεων στις πόλεις χωρίς επάρκεια, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Καθώς μια βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση θα προκαλέσει αυξημένη ηλεκτροκινητικότητα, ο αντίκτυπός της στο ενεργειακό σύστημα πρέπει να κατανοηθεί και να ενσωματωθεί σωστά στον προγραμματισμό.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έργα που συμβάλουν στη σύνδεση και ενοποίηση κτιρίων, ενεργοποίηση Θετικά Ενεργειακών Περιοχών/Διαμερισμάτων, στην προώθηση καινοτόμων συστημάτων ενεργειακής ολοκλήρωσης, στη συμπλήρωση του ευρύτερου ενεργειακού συστήματος.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 55.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 29/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Απαιτείται σύμπραξη 2 Πόλεων-Φάρων με τουλάχιστον 5 πόλεων χωρίς σχετική επάρκεια
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΙΣ
- Tel: (+30210) 3607690
- Fax: (+30210) 3636109
- Website: http://www.praxinetwork.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση