ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ταχεία Ανακούφιση μέσω Ενεργειακής Μετάβασης στα Νησιά


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Οι κλιματικές αλλαγές, οι ευάλωτες διασυνδέσεις, τα εισαγόμενα καύσιμα και οι εποχιακές διακυμάνσεις των ενεργειακών αναγκών των τουριστών έχουν μειώσει την αξιοπιστία των ενεργειακών συστημάτων των νησιών, προκαλώντας ελλείψεις. Ταυτοχρόνως, το μειωμένο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποθήκευσης ενέργειας σημαίνει ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν ενδεχομένως να λυθούν χωρίς να παράγουν ενέργεια από ορυκτά καύσιμα ή να αναβαθμιστούν ή να εγκατασταθούν νέες διασυνδέσεις. Η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών τόσο για τη γρήγορη μείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι απαραίτητη. Αποτελεί επίσης σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για τους ευρωπαίους παρόχους ενεργειακών τεχνολογιών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι προτάσεις θα επιδείξουν λύση ή λύσεις σε ένα νησί το οποίο πάνω από 90% εξαρτάται από ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η λύση ή οι λύσεις θα πρέπει να μειώσουν σημαντικά την ετήσια ζήτηση ορυκτών καυσίμων και τις σχετικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αποδεικνύοντας έτσι τη δυνατότητα ευρύτερης ανάπτυξης σε άλλα νησιά. Προκειμένου να επιδιωχθεί η μέγιστη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα τα νησιά με πληθυσμό μεταξύ 5.000 και 100.000 κατοίκων.Θα αναπτυχθούν λύσεις με τη συμμετοχή όλων των σχετικών τοπικών φορέων και, όπου είναι δυνατόν, με υψηλή συμμετοχή των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο τέλος του έργου, η εγκατεστημένη λύση θα ελέγχεται αποτελεσματικά από μετόχους ή μέλη που βρίσκονται κοντά στα έργα ανανεώσιμης ενέργειας. Οι λύσεις θα είναι ανταγωνιστικές από πλευράς κόστους με τις τρέχουσες τοπικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορούν να εγκατασταθούν εντός 3 ετών από την έναρξη του έργου. Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα υγιές επιχειρηματικό σχέδιο που να ορίζει την ιδιοκτησία και τους δικαιούχους, καθώς και την προβλεπόμενη απόδοση επένδυσης. Ο κοινωνικός αντίκτυπος της μετατροπής της παραγωγής από ορυκτά καύσιμα πρέπει να μετριαστεί, για παράδειγμα, μέσω δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης. (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 29/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΔΙΚΤΥΟΠΡΑΞΙΣ
- Tel: (+30210) 3607690
-Fax: (+30210) 3636109
-Website: http://www.praxinetwork.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση