ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Υποστήριξη του συντονισμού της ευρωπαϊκής καινοτόμου κοινότητας έξυπνων κτιρίων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διευκόλυνση της ροής και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα των έξυπνων κτιρίων και των συναφών δραστηριοτήτων, πολιτικής και μέσων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χαρτογράφηση της ευρωπαϊκής κοινότητας καινοτόμων κτιρίων, π.χ. βασικοί καινοτόμοι, διδάγματα, ιστορίες επιτυχίας και πιθανές εξελίξεις στην αγορά.
-Προσδιορισμός βασικών πρωτοβουλιών, μέσων ενημέρωσης και εκδηλώσεων στον τομέα των έξυπνων κτιρίων σε όλη την ΕΕ και συντονισμός της ευρωπαϊκής κοινότητας καινοτόμων κτιρίων στην επικοινωνία, τη συμβολή και τη συμμετοχή τους.
- Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμβολής της ευρωπαϊκής κοινότητας καινοτόμων έξυπνων κτιρίων στην προώθηση, πειραματισμό και ανάπτυξη του Δείκτη Έξυπνης Ετοιμότητας (SRI) στην ΕΕ και σε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής.
- Προτεραιότητες για τη στήριξη της ΕΕ στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάληψη της αγοράς στον τομέα των έξυπνων κτιρίων από την άποψη των πιθανών αιτούντων και των αγορών-στόχων

Οι προτάσεις δεν πρέπει απαραίτητα να αποσκοπούν στη μεγαλύτερη απογραφή της ευφυούς κτιριακής κοινότητας ή να επιδιώξουν τη συμμετοχή σε όλες τις πιθανές εκδηλώσεις ή πρωτοβουλίες, αλλά να επικεντρωθούν στην αποτελεσματικότητα κατά το σπάσιμο των σιλό και στη γεφύρωση των κενών μεταξύ καινοτομίας, αγορών και πολιτικής (π.χ., την επικοινωνία επιτυχιών, την αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών συνεισφοράς κ.λπ.).

Οι προτάσεις αναμένεται να αποδείξουν, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής, τις επιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

-Κατάρτιση μιας επισκόπησης των κύριων ενδιαφερομένων μερών της κοινότητας καινοτομικών καινοτόμων κτιρίων της ΕΕ που ενημερώνεται κάθε χρόνο.
-Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης και της κάλυψης της αγοράς μέσω τουλάχιστον 6 εργαστηρίων.
-Αύξηση της προβολής της καινοτομίας στον τομέα των έξυπνων κτιρίων, συντονίζοντας τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 6 σημαντικά γεγονότα σχετικά με τα έξυπνα κτίρια.
-Συντονισμός των συνεισφορών της κοινότητας καινοτόμων κτιρίων στην προώθηση, τον πειραματισμό και την εφαρμογή του SRI, καθώς και σε άλλες πολιτικές ή τεχνολογικές πρωτοβουλίες
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.500.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 15/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Απαιτείται σύμπραξη 3 φορέων από διαφορετικό κράτος-μέλος
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΔΙΚΤΥΟΠΡΑΞΙΣ
- Tel: (+30210) 3607690
-Fax: (+30210) 3636109
-Website: http://www.praxinetwork.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση