ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

H Βραδιά του Ερευνητή


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία
- Στήριξη Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : H Βραδιά του Ερευνητή πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, συνήθως την τελευταία Παρασκευή του μήνα Σεπτεμβρίου, και είναι η αφορμή για μια πανευρωπαϊκή δημόσια εκδήλωση για την προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας, ιδίως ανάμεσα στους νέους και τις οικογένειές τους. Οι βραδιές μπορεί να ξεκινούν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στο ευρύ κοινό, απευθύνονται και προσελκύουν ανθρώπους ανεξάρτητα από το επίπεδο της επιστημονικής τους υπόστασης, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές. Οι δραστηριότητες μπορούν να συνδυάσουν πτυχές της εκπαίδευσης με την ψυχαγωγία, ειδικά όταν απευθύνονται σε νέους ακροατές. Μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, π.χ. πρακτικά πειράματα, επιστημονικές επιδείξεις, προσομοιώσεις, συζητήσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς, κουίζ κ.λπ. Όπου ενδείκνυται, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επίσημη και άτυπη επιστημονική εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση της βάσης επιστημονικών γνώσεων.
Κάθε πρόταση θα πρέπει να δημιουργήσει τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή γωνία, παρέχοντας γενικές πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ χρηματοδοτεί τη συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της εκπαίδευσης εντός και εκτός της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να οργανώνονται με ερευνητές που συμμετέχουν ενεργά και άμεσα σε επαφή με το κοινό. Πρέπει να προωθήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση, την ισορροπία μεταξύ των φύλων και την ένταξη στην έρευνα και την καινοτομία.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 8.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 09/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : Απαιτείται σύμπραξη φορέων σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η σύμπραξη θα πρέπει να επισημοποιηθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης επιδότησης με την Επιτροπή.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΔΙΚΤΥΟΠΡΑΞΙΣ
- Tel: (+30210) 3607690
-Fax: (+30210) 3636109
-Website: http://www.praxinetwork.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση