ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βραβείο για καινοτόμες λύσεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με βάση την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Συμμετέχων οργανισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, που είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- Ιδιωτικοί Φορείς
- Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
- Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
- Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
- ΟΤΑ
- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
- Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
- Επιμελητήρια
- Κεντρική Διοίκηση
- Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων
- Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
- Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Μεταναστευτικό - Προσφυγικό ζήτημα
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της είναι σημαντικοί δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις και οι καταστροφές έχουν αυξηθεί σε αριθμό, πολυπλοκότητα και σοβαρότητα τα τελευταία 25 χρόνια. Δεδομένης της κλίμακας των σημερινών κρίσεων και καταστροφών, η χρηματοδότηση για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών δεν μπορεί να συμβαδίσει. Το ανθρωπιστικό σύστημα αμφισβητείται να κάνει περισσότερα, για περισσότερους ανθρώπους και με μεγαλύτερο κόστος. Η συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανισμών και των ΜΚΟ που ανταποκρίνονται σε κρίσεις, των τελικών χρηστών και των τοπικών παραγόντων, των ερευνητικών και επιστημονικών κοινοτήτων και του ιδιωτικού τομέα είναι καίριας σημασίας από την άποψη αυτή. Η εισαγωγή καινοτόμων λύσεων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής αντίδρασης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση.
Οι λύσεις θα πρέπει να είναι καινοτόμες και να βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες και υπηρεσίες, αποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες μιας ή περισσοτέρων προηγμένων τεχνολογιών (που δεν περιορίζονται μόνο στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών). Δοκιμασμένες και αποδεδειγμένες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, οι λύσεις αυτές πρέπει να είναι ασφαλείς, κλιμακούμενες, βιώσιμες για τους πόρους, να μπορούν να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε άλλα πλαίσια.

Οι καινοτόμες λύσεις θα πρέπει να είναι περιεκτικές, δηλ. Να δημιουργούνται και να αναπτύσσονται από διάφορους φορείς με τοπικούς παράγοντες και να είναι προσβάσιμες σε μεγάλο αριθμό ατόμων σε ένα δεδομένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ανθρωπιστικής βοήθειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Καινοτόμες λύσεις, οικονομικά αποδοτικές, βιώσιμες και υψηλότερης ποιότητας, βασισμένες σε προηγμένες τεχνολογίες (και όχι μόνο στην τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας), που οδηγούν στη βελτιστοποιημένη χρήση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης και στην ικανοποιητική αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε μια πιο ευάλωτη κατάσταση (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία και το καθεστώς μειονότητας), στις ακόλουθες κατηγορίες: α) καταφύγιο και σχετική βοήθεια, β) νερό, αποχέτευση και υγιεινή γ) ενέργεια δ) υγεία και ιατρική περίθαλψη και ε) ανοικτή κατηγορία
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000 EUR
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 15/01/2020
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Απαιτείται σύμπραξη φορέων σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Δεν απαιτείται η επισημοποίηση της σύμπραξης πριν την υπογραφή της σύμβασης επιδότησης με την Επιτροπή.
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
ΔΙΚΤΥΟΠΡΑΞΙΣ
- Tel: (+30210) 3607690
-Fax: (+30210) 3636109
-Website: http://www.praxinetwork.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση