ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ- ΔΡΑΣΗ 5β.9.3, Περφέρεια ΑΜΘ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 1174
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Οργανισμοί Λιμένων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της δράσης είναι η προστασία των εδαφών της Περιφέρειας ΑΜΘ από διάβρωση. Προτεραιότητα δίνεται σε παρεμβάσεις εντός οικισμών ή άλλους χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η Δράση 5β.9.3 περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας περιοχών από διάβρωση
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 04/12/2015  Λήξη: 31/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ06
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2670
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Κομοτηνή)
Τηλ: 25313 52300, 25310 82080, 25310 81289
Πληροφορίες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ
τηλ: 2531352324
e-mail:ktsokataridou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση