ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-ΔΡΑΣΗ 7B.16.1


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 1398
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θεματικός τομέας : - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός ης πρόσκλησης είναι η βελτίωση/ αναβάθμιση του υφιστάμενου Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, όπως προκύπτουν ιεραρχημένα από τις αντίστοιχες Μελέτες που εκπονούνται από την «Εγνατία Οδός» Α.Ε. ή από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων) και συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας σε επίπεδο Π.Ε. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Παρεμβάσεις (έργα) βελτίωσης - αναβάθμισης του υφιστάμενου Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 60.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 30/03/2016  Λήξη: 31/12/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2892
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ21
- Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Κομοτηνή)
Τηλ: 25313 52300, 25310 82080, 25310 81289
Πληροφορίες: ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΝΑ
τηλ: 2531352311,
e-mail:siona@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση