ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 1462
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
- Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκας
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας – Ισμαρίδας
- Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης – Σουφλίου
- Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
- Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Φυσική - πολιτιστική κληρονομιά
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις Τουρισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση της δράσης 6δ.13.1 «Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περιφέρειας ΑΜΘ». Η δράσει περιλαμβάνει παρεμβάσεις προστασίας και ήπιας ανάπτυξης προστατευόμενων περιοχών λαμβάνοντας υπόψη – για τις περιοχές που αφορά - τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από το «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 - priority action framework (PAF)» για τη βιοποικιλότητα.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης και Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000
- Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / προσέλκυσης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές όπως παρατηρητήρια, κέντρα πληροφόρησης, υποδομές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δράσεις προβολής – προσέλκυσης, δικτύωσης.
- Υλοποίηση πράσινων υποδομών και οικολογικών διαδρόμων.
- Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας παράκτιων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ειδικές δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε παράκτιες περιοχές που κινδυνεύουν.
- Δράσεις και εξοπλισμός εντοπισμού, φύλαξης, παρακολούθησης και αναφοράς παράνομων δραστηριοτήτων εντός των οριοθετημένων προστατευόμενων περιοχών (π.χ. οργάνωση εισόδων, σύστημα παρακολούθησης επισκεπτών).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 4.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 10/05/2016  Λήξη: 31/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ23
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2927
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (Κομοτηνή)
Τηλ: 25313 52300, 25310 82080, 25310 81289
Πληροφορίες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ
Τηλ 2531352324
e-mail: ktsokataridou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση