ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ
Φορέας χρηματοδότησης : Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) / Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.), ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Επιλέξιμοι είναι όλοι οι Φορείς των οποίων τα έργα κρίνονται επιλέξιμα προς χρηματοδότηση
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Προστασία προστατευόμενων περιοχών οικοτόπων, Natura
- Προστασία βιοποικιλότητας
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση σκοπό έχει να συμβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων Θεματικών Στόχων:
- Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
- Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικά έργα:
- Αύξησης ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κι ιδιωτικών χώρων
- Δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- Αύξηση ενεργειακής ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών
- Έργα αστικών υποδομών που συμβάλουν στη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής και στην εκμετάλλευση του αποθέματος των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : μέχρι 15.000.000/ επιλεγμένο έργο
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη:
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Ενδιάμεσος Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Εθνική Τράπεζα
- Κάθε υποψήφιος Φορέας μπορεί να υποβάλει παραπάνω από μία πρόταση ή να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν υποψήφιους, επιλέξιμους φορείς
Επικοινωνία : Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Πηροφορίες:
- τηλ: 2105181389, 2105180223, 2107280553
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση