ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αναβάθμιση οδικών αξόνων που συνδέουν κόμβους που ανήκουν στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 3691
Κατηγορία Δικαιούχων : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θεματικός τομέας : - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Οδικό δίκτυο
Σκοπός / Στόχος : Περιλαμβάνονται έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Έργα συμπλήρωσης ή / και αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας, που συνδέουν κόμβους του δικτύου ΔΕΔ-Μ.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 14.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/05/2019  Λήξη: 31/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: 37b11d_1
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4408/dytel_190514_Prosklisi_3691.pdf
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)
Τηλ: 2613 611400-1
Πληροφορίες: Γλυκερία Κατηφόρη
Τηλ: 2613 611426
gkatifori@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση