ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα ένταξης μεταναστών στην Περιφέρεια Κρήτης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Κρήτης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κρήτης
Αριθμός πρόσκλησης : 3692
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
- ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Καταπολέμηση διακρίσεων (ΚΔΑΠ ΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί ολοκληρωμένης φροντίδας , κέντρα διημέρευσης , συμβουλευτική υποστήριξη κλπ )
- Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- Προώθηση της απασχόλησης
- Ανθρώπινα Δικαιώματα
- Μεταναστευτικό - Προσφυγικό ζήτημα
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στην ενίσχυση – διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. Συγκεκριμένα, των υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α Βαθμού, μέσω της πρόσληψης και κατάρτισης Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) σε επιλεγμένα Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) και ένα (1) Κέντρο Μεταναστών (ΚΕΜ). Από την πράξη θα ωφεληθούν οι μετανάστες καθώς και οι αιτούντες & δικαιούχοι διεθνούς προστασίας του δήμου. Επίσης θα ωφεληθούν οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές που θα προσληφθούν και θα επιμορφωθούν.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Πρόσληψη και κατάρτιση 6 Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) (σε κατ΄ ελάχιστον 5 επιλεγμένα Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) και ένα (1) Κέντρο Μεταναστών (ΚΕΜ)) (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : € 320.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/05/2019  Λήξη: 31/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤ-27
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Οι δικαιούχοι ΟΤΑ επιλέγονται με βάση τα εξής κριτήρια :
1. Αριθμό νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών
2. Ύπαρξη Κέντρου Φιλοξενίας εντός ή πλησίον του Δήμου
3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία σε διαμερίσματα
- Xρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4411
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο Κρήτης)
Τηλ: 2813 404500
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπαλαντινάκης
Τηλ: 2813 404501
Email: ioanmpal@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση