ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 2104
Κατηγορία Δικαιούχων : ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΟ∆ΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Ο σκοπός της πρόσκλησης είναι να καταστεί εφικτή η επέκταση και η δηµιουργία νέων υποδοµών διάθεσης αστικών αποβλήτων και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθµού ωριµότητας και σκοπιµότητας προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόµιµης διάθεσης υπολειµµάτων στις εξυπηρετούµενες περιοχές (υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρηµένο ΠΕΣ∆Α).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Χρηματοδοτούνται επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤ
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 26.000.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 04/09/2017  Λήξη: 29/11/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Άμεση αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥ∆.
Επικοινωνία : Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αργυρή Δημοπούλου
Τηλ: 2132142222
e-mail: adimopoulou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση