ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΔΡΑΣΗ 9α.18.1_Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αριθμός πρόσκλησης : 3830
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης
- Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δράμας
- Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
- Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
- Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής
- Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης
- Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με συναφείς καταστατικούς σκοπούς
- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Υπουργείο Υγείας
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις στον τομέα υγείας (κέντρα ψυχικής υγείας, κλπ)
- Κτιριακά (Δημαρχείο κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση έχει σκοπό την υλοποίηση της Δράσης 9α.18.1, η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης του κτιριακού δυναμικού και του εξοπλισμού Υγείας σε όλες τις βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της Δημόσιας Υγείας
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Παρεμβάσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης του κτιριακού δυναμικού και του εξοπλισμού Υγείας
- Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη κάλυψη των αναγκών σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χειρουργείων, υπέρηχων, μαστογράφων κλπ.
- Ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 15.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 01/10/2019  Λήξη: 31/05/2021
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΜΘ83
- Χρήσιμος σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4548
- Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι υποδομές υγείας περιοχών όπου εντοπίζεται σοβαρή υστέρηση και υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στους κατοίκους τους
- Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους - οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για τη λειτουργία τους.
- Άμεση αξιολόγηση προτάσεων: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
Επικοινωνία : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Κομοτηνή)
Πληροφορίες: Τσοκαταρίδου Κατερίνα
Τηλ.: 2531352324, 2531352300
Email: ktsokataridou@mou.gr.
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση