ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αριθμός πρόσκλησης : 2796
Κατηγορία Δικαιούχων : ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- ΦοΔΣΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤ, ΜΕΑ, Πράσινα Σημεία, Κομποστοποίηση, Σταθμοί Μεταφόρτωσης κλπ)
- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Σκοπός / Στόχος : Σκοπός της πρόσκλησης είναι να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων (που προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις αφορούν:
- τη δημιουργία νέων ή τις επεκτάσεις υφιστάμενων Χώρων Υγειονομικής Ταφής, ή
- τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Υπολειμματικών Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων ή και
- τη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (πλην αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί ήδη προτάσεις χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και δεν έχει υποβληθεί αίτημα απόσυρσης της αίτησης χρηματοδότησης).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 15.300.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/07/2018  Λήξη: 30/06/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Επικοινωνία : - Πληροφορίες: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΜΑΣΙΟΥΛΑΣ
- Τηλ.: 2613611417, 2613 611400
- Email: amamasioulas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση