ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση V
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Υποδομές Πολιτισμού (Πολιτιστικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες κλπ.)
Σκοπός / Στόχος : Η χρηματοδότηση των δικαιούχων για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων των Δήμων, με στόχο:
• τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών
• την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά το επιβατικό κοινό.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : 1. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε
• προμήθεια εξοπλισμού
• κατασκευή
• μεταφορά
• τοποθέτηση στεγάστρων
για την δημιουργία ή και αναβάθμιση στάσεων των δήμων (πχ. καθίσματα σταθερά ή ανακλινόμενα, φωτισμός, καλάθι αχρήστων).
2. Οι τύποι των στεγάστρων που μπορούν να επιλεγούν είναι τρεις (τύπος Α, ο τύπος Β και τύπος Γ)
3. Οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων που προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές).
4. Τα στέγαστρα αναμονής επιβατών θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές κατασκευής και τοποθέτησης του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης «Τεχνικές Προδιαγραφές & Βασικές Αρχές Κατασκευής & Τοποθέτησης Στεγάστρων Στάσεων».
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 15.990.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/01/2019  Λήξη: 28/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2025
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Κ. Μπριάστικας
Τηλ: 2131364716
e-mail: k.mpriastikas@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση