ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους Οικισμούς Α' και Β ́ Προτεραιότητας


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ 2014-2020
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 1109
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρειας Αττικής
- Δήμοι Περφέρειας Αττικής: Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Μαραθώνος, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Κρωπίας
- ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Διαχείριση υγρών αποβλήτων
- Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
Σκοπός / Στόχος : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να συμβάλλουν:
- Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και στη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Οκτωβρίου 2007 όσο αφορά στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β΄ προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής.
- Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
- Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα) σε οικισμούς Β΄ προτεραιότητας, ισοδύναμους κατοίκους, εφόσον διασφαλίζεται η διάθεση των λυμάτων.
- Έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ) σε οικισμούς Β΄ προτεραιότητας με πρόβλεψη 20ετίας και προϋποθέσεις.
- Έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Β προτεραιότητας εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί.
- Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου
- Αγορές εδαφικών εκτάσεων
- Εξοπλισμός του δικτύου ή της ΕΕΛ
- Έργα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων
- Προμελέτες ή Οριστικές μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικιστικών – πολεοδομικών ενοτήτων οικισμών Β΄ προτεραιότητας της Αττικής ή/και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) καθώς και Προμελέτες ή Οριστικές μελέτες δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας της Αττικής που καταλήγουν στις παραπάνω ΕΕΛ οικισμών Β προτεραιότητας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να συμβάλλουν: - Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και στη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Οκτωβρίου 2007 όσο αφορά στην κάλυψη των αναγκών των οικισμών Β΄ προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής. - Στη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) - Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/10/2015  Λήξη: 31/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Κωδικός Πρόσκλησης: (ΑΤΤ-ΤΣ001)
- Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ.
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής
Πληροφορίες:
- Άγγελο Σπηλιώτη, τηλέφωνο: 213 150 1538, e-mail: spiliotis@mou.gr
- Γρηγόρη Καρατζά, τηλέφωνο: 213 150 1523, e-mail: karatzas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση