ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Πρόσκληση IV)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VI
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • Δήμους
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
• Συνδέσμους Ύδρευσης
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επέκταση / αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης
- Διαχείριση υδάτων - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της περιφέρειας
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
Σκοπός / Στόχος : 1. Η σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα
• εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα,
• θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας
• θα σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε προκαταρκτικό επίπεδο.
2. Η σύνταξη Σχέδια Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ), τα οποία αποτελούν μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη διανομή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότηση.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : • Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan)
• Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 12.500.000
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/01/2019  Λήξη: 28/02/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2024
Ειδικές πληροφορίες : H χρηματοδότηση θα έχει την παρακάτω μορφή:
• 60.000€ για Masterplan των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥ 40.000 κατοίκων
• 60.000€ για ΣΑΝ των Δήμων / Δ.Ε.Υ.Α. / Συνδέσμων ύδρευσης που εξυπηρετούν πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκων
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Ν. Μυστακοπούλου, Σ. Μπέσιου
Τηλ.: 213 1364 706, 974
e-mail: n.mystakopoulou@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση